Kontaktujte nás: 777038536 | info@predvolby.cz

Plná moc vzor

Jednoduchá, univerzální, aktuální (2024) plná moc ZDARMA. Nemusíte si lámat hlavu se sepsáním plné moci. Pro většinu případů (přepis auta, běžné úřední úkony apod.) stačí jednochá formulace níže. Ve většině případů nemusí být podpis/y na plné moci úředně ověřen/y. Každý by měl samozřejmě vědět sám, za jakým účelem plnou moc pořizuje a popř. si sjednat profesionální právní dopomoc. Provozovatel webu Predvolby.cz nenese jakoukoli právní odpovědnost za nesprávné použití plné moci. Níže uvedený vzor plné moci je informativní. V případě jakýchkoliv pochybností či nejistoty doporučujeme kontaktovat právníka.

Vzor plné moci (např. prodej a přepis automobilu)

 Plná moc

Já, níže podepsaný

Jan Novák, rodné číslo: .............................., bytem .....................................................................................,

tímto

zmocňuji

paní Janu Novákovou, rodné číslo .............................., bytem ......................................................................

k tomu, aby mě zastupovala ve věci prodeje a přepisu automobilu RZ XXXXXX a činila veškeré ústní i písemné úkony s tím spojené.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 1.1. 2024 do 31.12.2025

V Praze dne 1.1.2024

Podpis zmocnitele: __________

Výše uvedené zmocnění v plném rozsahu přijímám

Podpis zmocněnce: __________

Kdy je a kdy není nutný ověřený podpis na plné moci

V některých případech zákon stanovuje, aby byl podpis zmocnitele úředně ověřen, například při prodeji/koupi nemovitosti. V takovýchto případech stačí podpis ověřit na poště či úřadu, které jsou k tomuto úkonu oprávněni. Cena za ověření podpisu se pohybuje kolem 30,- Kč (2019)

10/2019